Du kan også hente vores vedtægter som pdf her

§1 Navn
Foreningens navn er ”JORD – ARBEJDE – KAPITAL – Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse” forkortet: ”JAK DANMARK”.

§2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er JAK DANMARKs sekretariats adresse.

§3 Formål
Foreningens formål er gennem oplysning at rejse en bevægelse for gennemførelse af folkets menneskelige og økonomiske frigørelse, samt at arbejde for oprettelse af praktiske funktioner til fremme af formålet.

§4 Medlemmer
Stk. 1. Optagelse
Enhver, der tilslutter sig ovennævnte formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentets størrelse. Kontingentåret er 1. juli til 30. juni. Kontingentet skal være indbetalt inden den fastsatte betalingsfrist, såfremt medlemskabet ønskes opretholdt og stemmeret bibeholdt.

Stk. 3. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Stk. 4. Udelukkelse / eksklusion
Hvis et medlem bevisligt modarbejder JAK Danmarks arbejde, kan en enig bestyrelse slette medlemskabet (eksklusion). Et slettet medlem kan anke afgørelsen til generalforsamlingen, som træffer den endelige afgørelse ved simpelt flertal på førstkommende samling.

Stk. 5. Medlemsblad
Foreningen udgiver JAK bladet i henhold til gældende kommunikationsstrategi, som fastsættes af bestyrelsen.

§5 Foreningsmyndigheder
Stk. 1. Generalforsamlingen
I alle anliggender er generalforsamlingen højeste myndighed, indenfor de grænser der er fastsat ved disse vedtægter, samt ved gældende lov.

Stk. 2. Bestyrelsen
Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse bestående af mindst 4 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et medlem udpeget af Folkesparekassen. Generalforsamlingen kan vælge op til to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i valgperioden kommer under 4, og der ikke er valgt suppleanter, kan bestyrelsen udpege et medlem, som er en del af bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

§6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Indvarsling
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på www.jak.dk samt udsendelse af nyhedsmail.

Stk. 2 Stemmeberettigede
På grundlag af foreningens medlemskartotek pr. ultimo december afgøres, hvem der har ret til at stemme. Kun betalende medlemmer, der på dette tidspunkt har betalt det fulde kontingent, kan stemme.

Stk. 3. Fuldmagter
Der kan stemmes ved fuldmagt, men en mødedeltager kan kun have én fuldmagt ud over sig egen stemme.

Stk. 4. Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagers behandling.

Stk. 5. Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3. Valg af referent
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling
 8. Valg af bestyrelse
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
 10. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til behandling
Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden med kopi til sekretariatet per e-mail senest den 1. februar.

Stk. 7. Referat
Mødereferater underskrives af dirigent og referent.

Stk. 8. Afstemning
Alle afstemninger, der ikke drejer sig om personvalg, sker ved simpelt flertal. Ved personvalg skal en person opnå tilslutning fra mere end 50 % af de afgivne stemmer for at være valgt. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 9. Samlet bestyrelsesafgang
Hvis bestyrelsens beretning eller regnskab ikke kan godkendes af generalforsamlingen, skal der ved ekstra indkaldelse jvf. stk. 10 foretages valg til alle bestyrelsesposter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling
Såfremt mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Kravet skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde de punkter, som gruppen kræver på dagsordenen. Bestyrelsen udarbejder en endelig dagsorden, som mindst skal indeholde de krævede punkter. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 45 dage efter kravets fremsættelse. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med mindst 30 dages varsel ved bekendtgørelse på www.jak.dk samt udsendelse af nyhedsmail.

§7 Valg til bestyrelse
Stk. 1. Valg
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år efter tur. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er tre år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen træffer selv afgørelse om valgperiode ved nyvalg af hele bestyrelsen. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, indtræder det medlem, som vælges i stedet, for resten af valgperioden.

Stk. 2. Konstitueringsmødet
Første bestyrelsesmøde, der afholdes snarest muligt og senest 30 dage efter en generalforsamling med valg til bestyrelsen på dagsordenen, skal indeholde følgende punkter på dagsordenen:

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med valg til formand, næstformand og relevante bestyrelsesposter
 2. Overdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemmer
 3. Prokura
 4. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsens virke
 5. Nedsættelse af relevante udvalg

§8 Bestyrelsens administrative pligter
Stk. 1. Bestyrelsesmøder
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. To af bestyrelsens medlemmer kan begære afholdt bestyrelsesmøde med angiven dagsorden. Der skal afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsens har det fulde ansvar for foreningens virksomhed.
Bestyrelsen:

 • Sørger for opkrævning af kontingent
 • Udarbejder det kommende års budget og arbejdsplan
 • Ansætter det fornødne personale
 • Nedsætter relevante udvalg
 • Tilrettelægger årsmøder, kurser og konferencer for medlemmerne
 • Udarbejder forretningsorden
 • Varetager foreningens interesser internationalt
 • Fremsætter udtalelser overfor offentligheden. Ingen andre kan tegne JAK Danmark uden bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Godtgørelse
Bestyrelsen og medlemmer, der påtager sig opgaver for bestyrelsen, kan modtage godtgørelse for rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og andre rejser vedrørende foreningen efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. Der udbetales ikke honorar for bestyrelsesarbejde.

§9 Tegning og prokura
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, som kan meddele prokura til enkelte bestyrelsesmedlemmer og enkelte ansatte.
Dog kan kun den samlede bestyrelse købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt værdipapirer.

§10 Økonomi og regnskab
Stk. 1. Regnskabsår
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet offentliggøres efter vedtagelse på www.jak.dk

Stk. 2. Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens egne midler og ingen af dens medlemmer.

Stk. 3. Revision
Den på generalforsamlingen valgte revisor reviderer regnskabet og kan til enhver tid foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn.
Såfremt et bestyrelsesmedlem forlanger det, skal der foretages kasseeftersyn. Der føres en revisionsprotokol, hvori revisorens bemærkninger indføres. Protokollen underskrives af revisoren og forelægges bestyrelsen ved først kommende bestyrelsesmøde til underskrift.

§11 Lokale aktivitetsgrupper
JAK Danmarks medlemmer kan tage initiativ til oprettelse af lokale aktivitetsgrupper til varetagelse af særlige eller lokale aktiviteter der er i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
Den lokale aktivitetsgruppe er en del af JAK Danmark og skal følge de af bestyrelsens udarbejdede retningslinjer.

§12 Ændringer af vedtægter, formål og opløsning
Stk. 1. Vedtægter
Vedtægtsændringer, der ikke berører § 3 og § 12 stk. 2 om henholdsvis foreningens formål og foreningens opløsning, kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal uanset antal afgivne stemmer.

Stk. 2. Formål og opløsning
Til beslutning om ændring af Landsforeningens formål eller ved forslag om opløsning af Landsforeningen kræves, at mindst 75 % af samtlige medlemmer ved en urafstemning afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget.
I tilfælde af Landsforeningens opløsning skal eventuelle midler anvendes til fremme af JAKs arbejde eller humanitært arbejde.

§13 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft straks og afløser tidligere vedtægter af 2. april 2016. Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2019.

Dirigent: Jens Thordal-Christensen
Referent: Lis Poulsen