Stigende økonomisk ulighed

Vi står tilsyneladende nu i en ny bølge af Covid-19 pandemien

Danmark er blandt de mindst hårdt ramte lande med forholdsvis lavt antal smittede og døde. Økonomisk ser vi ind i et fald i væksten (BNP) i 2020 på 4-5% i forhold til 2019. Regering og Folketing har været ude med den helt store pengepung og bevilget store økonomiske hjælpepakker til de ramte erhvervsvirksomheder for at undgå lukninger og massefyringer. Derudover er der vedtaget frigivelse af indefrosne feriepenge og kontant tilskud på 1.000 kr. til alle på overførselsindkomst. Alt sammen i bestræbelsen på at undgå en opbremsning i forbruget og dermed stabilisere produktionen. Andre lande har bevilget tilsvarende økonomiske foranstaltninger for at holde gang i hjulene.

Spørgsmålet er så, om de mange ekstra penge, som nu er sendt ud i det globale økonomiske system, lander i de rigtige lommer – eller i hvert fald om de lander i de lommer, som var politikernes hensigt?

I en rapport, lavet af den schweiziske bank UBS og rådgivningsvirksomheden PwC konkluderes det, at formuerne hos alverdens milliardærer fra april til juli i år er steget med 27,5 procent. Mens coronakrisen var på sit højeste flere steder, lykkedes det således verdens rigeste at øge deres formuer til den største værdi nogensinde. Årsagen til denne formueforøgelse var ikke forøget produktion, men gevinst af aktier.

Med udbetalingen af de mange hjælpepakker, har regeringer og centralbanker lagt et sikkerhedsnet ud under aktiemarkedet, som har kvitteret med stigning i kurserne på trods af, at erhvervsvirksomhederne ser ind i en mildest talt usikker fremtid.

Samtidig kommer der nyheder om, at antallet af mennesker, som lever under ekstrem fattigdom vokser som følge af pandemien. FN anslår, at antallet af mennesker i verden, der lider af alvorlig sult, vil blive fordoblet i år på grund af coronakrisen. Lande, som ikke er begunstiget af et socialt velfærdssystem, som vi kender i Danmark, oplever at et stigende antal arbejdsløse, studerende og unge mennesker uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet ikke længere er i stand til at betale husleje, mad, medicin og andre fornødenheder, samtidig med at de skal betale for lægehjælp og sygehusophold.

For at konstatere den stigende fattigdom behøver vi ikke at vende os imod udviklingslande i Afrika og Asien. Selv lande i Vesteuropa som Frankrig og Storbritannien har nedlukningerne og den globale recession resulteret i flere fattige og i USA skønnes det, at omkring 2 millioner mennesker mangler mad på bordet efter at have mistet deres arbejde under coronakrisen.

Men også en række lande i Afrika og Sydamerika er udfordret på økonomien. De har optaget enorme lån for at finansiere udvikling og infrastruktur, og med en faldende eksport, kan det blive umuligt for dem at betale renter og afdrag på gælden. I sidste ende kan det resultere i betalingsstandsning og statsbankerot, såfremt kreditorerne – det være sig andre lande eller private kapitalfonde – ikke ønsker at medvirke til en løsning.

I FN’s Verdensmål nr. 10 har man globalt besluttet at reducere den økonomiske ulighed såvel landene imellem som indenfor de enkelte lande. Hvordan hænger den beslutning så sammen med, at de absolut rigeste indenfor kort tid har forøget deres formuer væsentligt, samtidig med at den globale fattigdom er kraftigt stigende?

Driften af et samfund – uanset omfanget af den ønskede velfærd – er betinget af indtægter til samfundet i form af skatter og afgifter. Den tiltagende ulighed er bl.a. båret af manglende lyst til at betale skat, og de mest velhavende har gennem mange år flyttet indkomster til lande, hvor skatten er lavest mulig eller ikke eksisterende. Der ofres mange penge på denne øvelse, som kaldes ”skatteoptimering”, og som understøttes af de største banker, advokat- og revisionsvirksomheder. Lande imellem er det også blevet en konkurrence at minimere skatten for erhvervsvirksomheder i ønsket om at tiltrække aktivitet til landet. Det er en udvikling, som især de multinationale selskaber, som let kan flytte overskud fra land til land, gør flittig brug af.

Den nuværende krise kræver økonomi til landene for at de kan understøtte deres borgere med de basale fornødenheder. I en sådan situation er det helt urimeligt, at store indtægter går udenom systemet og ikke medvirker til at dække samfundsbehovet. Det er ikke en opgave, som det enkelte land alene kan tage på sig, men den skal løftes i fællesskab. I EU er der bestræbelser på at pålægge tech giganterne en beskatning, og i OECD pågår der forhandlinger om en ensretning af skattesystemerne, men det er langsommelige forhandlinger, som tager år.

Da krisen er her lige nu, og lande og mennesker står overfor en livstruende situation, er der lige nu behov for, at FN træder til og understøtter et mål, som man for flere år siden er blevet enige om – at reducere den økonomiske ulighed.