Landsbyudvikling i Sverige

Af Uffe Madsen

Fastholdelse af aktivitet i lokalområderne er ikke en udfordring alene i Danmark – også i Sverige gøres der store anstrengelser for at undgå tilbagegang i yderområderne. Som følge af landets store areal i forhold til indbyggerantal, kan man her tale om yderområder, som ligger meget isoleret fra hinanden.

I Sverige er der oprettet en landsorganisation ved navn ”Hela Sverige ska leva”, som er en paraply for omkring 5.000 lokale udviklingsgrupper, som findes rundt om i landet. Grupperne har forskellige navne, men fælles for dem alle er, at de består af mennesker, der er gået sammen og bestemt sig for at forme sin bygds eller sit nærområdes fremtid. Ofte findes en lokal udviklingsgruppe i landsbyen eller i små samfund, men de findes også i større byer.

En lokal udviklingsgruppe arbejder med det, som er vigtigt for mennesker i netop den pågældende landsby. Det kan være at overtage skolen, bygge et vindkraft værk, arbejde med lokal turisme eller støtte erhvervsvirksomheder i landsbyen.

”Hela Sverige ska leva” er en medlemsorganisation for disse grupper, og har til opgave at give råd og støtte til gruppernes arbejde. Det er også en organisation, som påvirker i form af at løfte de spørgsmål, som er betydningsfulde for landsbyernes indbyggere.

Økonomi
Organisationen er afhængig af medlemsafgifter, sponsorering og fremfor alt støtte fra staten for at virksomheden kan fungere. Det årlige tilskud fra regeringen ligger for tiden på omkring 15 mill. s.kr.

Arbejdsområder
”Hela Sveriga ska leva” arbejder løbende med mange forskellige opgaver ud fra et helhedsperspektiv på, hvad der er nødvendigt for at hele Sverige skal kunne leve. Her er nogle eksempler på, hvad der gøres indenfor forskellige områder:

Demokrati
Der arbejdes løbende med at finde nye former for at skabe indflydelse på lokalt niveau, hvilket handler om at tage initiativ til udvikling af landsbyen. Det indebærer, at landsbyens indbyggere sammen beslutter, hvad der skal gøres i landsbyen, og hvordan det skal gøres. Ofte munder det ud i en lokal udviklingsplan som har til formål at forankre målsætningen og arbejdsopgaverne bliver synlige.

Økonomi og erhvervsvirksomheder
Lokal økonomi handler om at få pengene til at cirkulere i et lokalt kredsløb, således at indtægterne bliver i lokalsamfundet og kan generere arbejdspladser og indkomster i landsbyen, hvilket er en vigtig del af et bæredygtigt samfund.

Internationalt
Organisationen arbejder hele tiden med udvikling af internationalt samarbejde. Dels for at sprede de gode ideer, som udvikles i Sverige, men mest for at opsamle, hvad der sker rundt omkring i verden om lokalsamfund. Gennem de europæiske netværk er organisationen også med til at påvirke EU’s politik for lokalsamfund.

Ligestilling
Lige ret og lige værdi for alle mennesker samt lige ret til indflydelse er noget, som organisationen har fokuseret på i mange år. Gennem dette fokus kommer der flere dimensioner ind i det lokale arbejde med bedre resultater til følge.

Kommunikation
Der arbejdes på bedst mulig kommunikation til omverdenen, bl.a. gennem internetforbindelse, hvilket er en forudsætning for at fastholde beboerne lokalt.

Kultur og uddannelse
Gennem kulturen får vi oplevelser og lærer nye ting. Gennem den digitale udvikling kan kulturen fra de store metropoler hentes hjem til det lokale forsamlingshus. Modsat er der også fokus på at fastholde områdets specielle håndværk og kunst, og udvikle det til lokal virksomhed.

Miljø
Organisationens store satsning på miljø og bæredygtighed sker gennem ”Omstilling Sverige”, men der arbejdes også med emner som vindkraft, miljøvenlig transport og kulturlandskab.

Service
At der findes både privat og offentlig service for landsbyens indbyggere er ikke bare en nødvendighed, men også en rettighed. Tidens ændringer indebærer, at der løbende skal tænkes nyt og findes nye veje. Det sker bl.a. gennem samarbejde med offentlige og lokale