JAK Fonden – årsberetning for 2016

JAK Fonden blev stiftet i 1990 med det formål at yde støtte til Landsforeningen JAK. Hensigten var at modtage donationer fra medlemmer af JAK og kunder i JAK pengeinstitutterne samt andre interesserede personer, som ville sikre sig, at midlerne gik til det ønskede formål.

I 1998 blev Fondens formål udvidet til følgende formulering, som stadig er gældende: Fondens formål er at virke for fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis – såvel inden for som uden for Danmarks grænser.

Hensigten i den forbindelse er at give støtte til aktiviteter, der udbreder kendskabet til J.A.K.s ideologi (jord – arbejde – kapital) til fremme af økonomisk og åndelig frigørelse.

 

Resultatopgørelse 2016 2015
Modtagne bidrag 0 0
Renteindtægter 18.757 10
Øvrige indtægter 0 0
Indtægter i alt 18.757 10
Administrationsudgifter – 13.764 – 13
Årets resultat før uddelinger 4.993 – 3
Uddelinger 15.000 0
Årets resultat før skat – 10.007 – 3
Skat af årets resultat 0 0
Årets resultat – 10.007 – 3

 

Balance pr. 31. december 2016 2015
Aktiver
Bankindestående 81.603 1.229
Obligationsbeholdning 1.488.688 331
Andels-/garantbeviser i J.A.K.-pengeinstitutter 683.000 683
Fast ejendom 0 0
Aktiver i alt 2.253.291 2.243
Passiver
Bunden kapital 2.163.694 2.144
Disponibel kapital 80.972 91
Fondskapital i alt 2.244.666 2.235
Skyldige omkostninger 8.625 8
Passiver i alt 2.253.291 2.243

 

Siden Fondens start er der ydet donationer til Fonden på i alt 2,9 mio. kr., som er skænket af:

Jens Marinus Revsbech Sørensen 345.000 kr.
Landsforeningen JAK’s fonde 99.000 kr.
Mindefond efter Ulla Jakobsen 400.000 kr.
Københavns Lokalkreds 250.000 kr.
Karen Møller, Knebel 45.000 kr.
Keld Hansen, Stenlille 1.638.000 kr.
Øvrige donationer 123.000 kr.
Donationer i alt 2.900.000 kr.

 

I regnskabsåret 2016 har Fonden ikke modtaget donationer, men alene haft indtægter fra kapitalen. Det har givet et overskud på kr. 5.000. Samtidig er der foretaget uddeling fra Fonden på kr. 15.000, som er gået til dækning af udgifter i forbindelse med JAK Danmarks deltagelse på Folkemødet på Bornholm i 2016.

Fonden har siden starten ydet tilskud til JAK Danmark på kr. 236.000, hvoraf langt den største del er anvendt til finansiering af ”Bogen om JAK”. Derudover er der ydet et tilskud på kr. 25.000 til ”Projekt Bæredygtig Økonomi”.

Fondens samlede formue er ifølge årsregnskabet for 2016 på kr. 2.245.000, der er placeret i obligationer, andels-/ garantbeviser i JAK pengeinstitutter samt indestående i pengeinstitutter.

Udover de indbetalte donationer, har en række personer overdraget rentefrie lånemuligheder i JAK pengeinstitutterne til Fonden. Disse lånemuligheder anvendes sammen med Fondens egen lånemulighed, der er optjent gennem garantog andels-beviserne, som rentefrie uddannelseslån til unge mennesker samt lån til de formål, som er anført i fundatsen.

Hvordan kan man donere midler til Fonden?

Der kan gives støtte til Fonden på mange måder ikke nødvendigvis kun pengegaver. Hidtil er der bl.a. skænket Fonden et ubebygget jordstykke, en møntog smykkesamling samt andels-/garantbeviser i JAK pengeinstitutter. Især den sidstnævnte mulighed kan være særdeles interessant, idet en del ældre JAK kunder har mange andels-/garantbeviser i deres JAK pengeinstitut, hvilket kan skabe problemer for pengeinstituttet, hvis arvingerne ikke ønsker at beholde beviserne. For at undgå denne situation, kan nogle af beviserne skænkes til Fonden, der ikke vil kræve dem indløst, og dermed sikrer de såvel pengeinstituttet som de formål, der støttes af Fonden.

Derudover kan der overdrages rentefrie lånemuligheder i JAK pengeinstitutter, såfremt kontohaver ikke selv har behov for at gøre brug af lånemulighederne. Midlerne er i Fonden øremærket til lavt forrentede lån.

Bestyrelsens sammensætning

Den nuværende bestyrelse består af

  • Britha Brodersen, Ringe
  • Tonni Carlsen, Taars
  • Uffe Madsen, Silkeborg (formand)
  • Eloneh Klit Malm (udpeget af JAK Danmark)
  • Jakob Mikkelsen, Oksbøl
  • Kurt Poulsen, Silkeborg (udpeget af JAK Danmark)

De 4 bestyrelsesmedlemmer er selvsupplerende, og JAK Danmark udpeger de sidste to personer til bestyrelsen.

Alle bestyrelsesmedlemmer i Fonden tager meget gerne imod henvendelser, såfremt der måtte være spørgsmål el. lign. til Fondens arbejde. Telefonnumre og mailadresser kan findes under www.jak.dk, hvor yderligere oplysninger om fonden og dens formål ligeledes findes.