JAK Danmark holdt velbesøgt årmøde

Referat fra JAK Danmarks årsmøde Lørdag den 2. april 2016 i Sløngelsalen, Kulturhuset Skanderborg.

Af Lis Poulsen og Chresten Heesgård Ibsen

Formand Eloneh Gaia Klit Malm indledte dagen med en varm velkomst til de omkring 30 personer, der havde fundet vej til årsmødet. Da der var rigtig mange nye med, indledte formanden med kort at fortælle om, hvad JAK er, hvordan og hvorfor det opstod tilbage i 30’erne.

Inden forfatter og journalist Karen Lumholt gik i gang med sit oplæg blev Vårvisen af Sebastian sunget.

Karen Lumholt holdt oplæg om det, hun kalder ”Det store regnskab”. Hun opfordrede til, ikke kun at stille spørgsmålstegn ved det eksisterende, men også at skabe nyt. Hun pegede på de mange protestbevægelser, der blomstrer frem over hele Danmark og Europa, som dem der skal tage over, når det eksisterende system bryder sammen. Karen Lumholt nævnte initiativer, som den regionale valuta Djurs, hvis stifter Doris Fischer også deltog på årsmødet, og JAK Danmarks arbejde for alternativer.

Kapitalistiske økonomiske principper er den herskende ideologi, og hun mente, det var problematisk, at vi måler landets samlede succes i BNP (bruttonationalprodukt), for katastrofer og ulykker tæller ironisk nok opad i det samlede bruttonationalregnskab, ligesom at bureaukrati og menneskefjerne systemer nedbryder de gode relationer mellem mennesker og gør os mere ensomme end nogensinde.

Som eksempel på paradokset nævnte hun et citat, fra Lisbeth Pedersen fra SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd. Lisbeth Pedersen sagde: “Vi er nødt til at opretholde vores arbejdsintensitet for at kunne levere de velfærdsydelser, der er behov for…!”

Netop det udsagn gik – ifølge Karen Lumholt – stik imod al menneskelig logik. Relationerne mellem mennesker er netop de mest betydende for et godt liv, og danskerne har i forvejen verdensrekord i fravær fra hjemmet. “Et standard forældrepar er tilsammen væk fra hjemmet 80 timer om ugen,” fortalte hun.

Herefter satte Karen Lumholt medlemmerne til årsmødet i gang med at arbejde på nye ideer til at frigøre kræfter fra det nuværende system.

Hele vejen gennem foredraget var der livlig debat og gode spørgsmål fra de deltagende.

 

Efter en meget lækker frokost blev den ordinære generalforsamling afholdt.

Uffe Madsen blev valgt til dirigent og førte os fint igennem dagens punkter.

Der var 18 stemmeberettigede ud af de mødte 22 medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af Eloneh Gaia Klit Malm. Beretning er gengivet i sin fulde længe på side 21 i JAK Bladet nr 2, april 2016. Beretningen blev godkendt.

Lis Poulsen gennemgik regnskabet. Årsregnskabet for 2015 udviser et samlet overskud på 61.178 kr. Overskuddet foreslås tillagt egenkapitalen, der herefter udgør 675.380 kr. Regnskab gengives på side 23 i hovedtal, og kan rekvireres i sin fulde længe på sekretariatet. Regnskabet blev godkendt.

Eloneh Gaia Klit Malm gennemgik arbejdsplanen for det kommende år, hvor hovedvægten vil blive lagt på: Deltagelse i Folkemødet Bornholm 2016, afholdelse af JAK møde i efteråret, digitale platforme, nye og kommende medlemmer, nye kontakter og samarbejder.

Chresten Heesgård Ibsen fortalte om sammenhængen mellem artikler i JAK bladet, deling på Facebook og besøg på hjemmesiden, og betydningen af de digitale medier.

Budget for 2016 blev fremlagt med et lille budgetteret overskud på 4.000 kr. Arbejdsplan og budget blev godkendt.

Bestyrelsen havde stillet forslag om følgende tilføjelse til paragraf 5 stk. 2 i vedtægterne: Generalforsamlingen kan vælge op til to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Jakob Mikkelsen, der i 2015 blev valgt for en ny 2-årig periode, meddelte bestyrelsen i januar måned, at han ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Lis Poulsen, der i 2015 blev genvalgt for en ny 3-årig perioden, ønskede at stille sin plads i bestyrelsen til rådighed.

Eloneh Gaia Klit Malm foreslog på bestyrelsens vegne Lasse Fonager Hansen og Kurt Poulsen til nye bestyrelsesmedlemmer. De blev begge valgt ved applaus.

Til bestyrelsen blev Chresten Heesgård Ibsen genvalgt for en ny 3-årig periode.

Som suppleanter blev valgt Marianne Laursen og Jens Thordal-Christensen.

_H6A0590

Bestyrelsen består herefter af formand Eloneh Gaia Klit Malm (på valg i 2017), Kurt Poulsen (på valg i 2017) Lasse Fonager Hansen (på valg i 2018) samt Chresten Heesgård Ibsen (på valg i 2019).

Suppleanter Marianne Laursen og Jens Thordal-Christensen (begge på valg i 2017).

Herudover er Bo Nielsen udpeget af Andelskassen JAK Østervraa.

Der var genvalg af Uffe Madsen som revisor.

Lis Poulsen styrer fortsat sekretariatet og deltager i bestyrelsesmøderne som referent.

 

En rigtig god dag blev afsluttet med sangen ” Vi har her i Danmark en masse at gøre.. ” af Fr. K. Kristiansen fra JAK sangbogen.