JAK Danmark har afholdt årsmøde

Lørdag den 3. marts 2018 i Sløngelsalen, Kulturhuset i Skanderborg

Formand Eloneh Gaia Klit Malm indledte dagen med en velkomst til de 30 deltagere i årsmødet. Og gav en kort præsentation af JAK, de personer der repræsenterer foreningen og samarbejdspartnere.

Herefter blev ordet givet til biodynamisk landmand Karl Henning Mikkelsen, der ejer gården Højbo ved Brande. Der hører 34 ha til ejendommen, der siden 2006 er drevet biodynamisk.

Han fortalte om belivning af jorden og om, hvordan biodynamisk dyrkning giver livskraftige og vitaliserede fødevarer. Foredraget var baseret på egne erfaringer og oplevelser. Et spirituelt samarbejde med jorden ud fra Rudolf Steiner principper, hvor den respektfulde behandling

af jorden giver levende jord i modsætning til næringsfattig og stresset jord. Når dykningsjord er i balance, får vi afgrøderne i balance som bliver sund næring for mennesker. Udover dyrkning af korn, kartofler og grønsager er der en kødkvægsbesætning af racen Simentaler, der nyder livet i harmoni på gården.

Efter en let frokost blev den ordinære generalforsamling afholdt.

Uffe Madsen, der blev valgt til dirigent, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden Eloneh Gaia Klit Malm. Beretningen er gengivet i sin fulde længde her. Beretningen blev godkendt.

Lis Poulsen gennemgik regnskabet. Årsregnskabet for 2017 udviser et samlet overskud på 9.502 kr. Overskuddet foreslås tillagt egenkapitalen, der herefter udgør 647.467 kr. Regnskabet gengives her 15 i hovedtal, og kan rekvireres i sin fulde længe på sekretariatet. Regnskabet blev godkendt.

Eloneh Gaia Klit Malm fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for 2018, der indeholdt følgende punkter:

  • Planlægning af større seminar i 2019.
  • Strategi for mere effektfuld udbredelse af JAKs værdier og holdninger.
  • Udvikle og finde anden tidssvarende måde, at udgive JAK bladet på, samt fastholde og forbedre kontakten med og til medlemmerne.
  • Deltagelse i Folkemødet 2018 på Bornholm, med oplæg hos Gode Penge og evt. andre steder.
  • Planlægning og afholdelse af fagligt heldagsseminar 2. halvår 2018, i samarbejde med Folkesparekassens lokalgruppe i Odense og andre mulige partnere på Fyn og/eller andre steder i DK.
  • Fortsat udvikling af bestyrelsesarbejdet.

Gennemgang af arbejdsplanen gav anledning til en lang og konstruktiv debat, der gav bestyrelsen mange input til det kommende bestyrelsesarbejde.

Budget for 2018 blev fremlagt med et budgetteret underskud på 28.000 kr. Arbejdsplan og budget blev godkendt.

På valg til bestyrelse var Lasse Fonager Møller, der ikke ønskede genvalg. I stedet blev Bo Nielsen valgt for en ny 3­-årig periode.

Som suppleanter blev foreslået Erik Boesen og Karl Henning Mikkelsen, der begge blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af formand Eloneh Gaia Klit Malm (på valg i 2019), Kurt Poulsen (på valg i 2019), Jens Thordal­-Christensen (på valg i 2020) og Bo Nielsen (på valg i 2021).

Suppleanter Erik Boesen og Karl Henning Mikkelsen (begge på valg i 2019).

Herudover er Jesper Mørkenborg Kjær valgt som repræsentant af Folkesparekassen.

Der var genvalg af Uffe Madsen som revisor og valg af Helle Nielsen som revisorsuppleant.

Uffe Madsen kunne herefter afslutte generalforsamlingen.

En rigtig god dag blev afsluttet.