JAK Danmark: Bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsen bestod efter generalforsamling af Eloneh Klit Malm (formand), Jakob Mikkelsen, Lis Poulsen, Chresten Ibsen samt udpegede repræsentanter for Folkesparekassen: Kurt Poulsen og for J.A.K. Andelskasse Østervrå: Bo Nielsen.

Året 2015 har været et år med en ny formand og stor mødeaktivitet i bestyrelsen, hvor der er blevet arbejdet med flere forskellige fokusområder. Blandt andet har vi på forskellig vis kigget på foreningen JAKs oprindelige værdier, og hvem vi er som bestyrelse. Denne organisationsudvikling har stået på over det meste af 2015 og fortsætter ind i 2016. Der har ikke kun været indadskuen, men også nye spirende samarbejder, som sandsynligvis kommer til at fylde mere i fremtiden.

 

Studiegruppe
I starten af året fortsatte JAK Danmark succesen med studiegruppe i Århus. Denne gang var emnet JAKs forslag til et økonomisk system, hvor der blev belyst forskellige aktuelle veje ud af den nuværende økonomiske situation – set ud fra JAKs idé om et rentefrit økonomisk system.

Folkemødet på Bornholm
JAK Danmark deltog på Folkemødet på Bornholm uden stand i 2015, men var inviteret til at holde oplæg på Retsforbundets stand. Der blev også holdt et kort oplæg på en af de offentlige talepladser, samt debatteret med andre organisationer, politiske partier og enkeltpersoner med interesse for ændring af det økonomiske pengesystem. Ellers blev folkemødet brugt til at snakke rente, spekulation og økonomisk frigørelse med en masse helt almindelige mennesker.

JAK Sverige
I efteråret var det 50 år siden JAK Sverige blev startet. Det blev omtalt i JAK bladet og Jakob Mikkelsen deltog fra JAK Danmark i et af de lokalarrangementer, der blev afholdt i Stockholm. Uffe Madsen har tilbudt at repræsentere JAK Danmark i det dansk/svenske JAK samarbejde, hvor der har været planer om en tænketank. Tænketanken er dog midlertidig udskudt, da al deres fokus i Sverige går til arbejdet med JAK Banken.

Lokalarrangementer
I januar afholdt JAK Danmarks Århus gruppe mødet ”Pengene eller livet”, hvor der blev holdt oplæg af Rasmus Hougaard Nielsen, Gode Penge og Niko Grünfeld, Alternativet. Der var godt fremmøde og spændende diskussion.

Der har været forsøgt afholdt et par andre møder i Århus, som blev aflyst pga. manglende tilmeldinger.

Deltagelse i arrangementer
JAK Danmarks bestyrelsesmedlemmer har medvirket ved forskellige arrangementer, enten som oplægsholder eller på markeder. Blandt andet har vi deltaget på Væksthøjskolens marked og Grøn festival i Odder, begge steder i samarbejde med Folkesparekassen.

Andelskassen JAK Østervrå inviterede JAK Danmark til at holde oplæg ved indvielse af deres nye mødefaciliteter, hvor en del lokale JAK-interesserede mødte op og deltog i debatten.

Lokal valuta
JAK Danmark har i efteråret deltaget i nogle møder omkring mulig etablering af en lokal komplementær valuta på Djursland. JAK Danmark har primært deltaget som sparringspartner og observatør omkring arbejdsgruppen. Der har vist sig at være stigende interesse i Danmark for at arbejde med komplementære betalingsmidler. JAK Danmark har fået henvendelser omkring emnet, og har jo historisk set også en egeninteresse for området.

JAK Bladet
Vi synes selv, at JAK bladet bliver mere og mere relevant og interessant, med spændende artikler, som også læses af en del mennesker uden for JAK-kredse. Bladet er i 2015 udgivet 4 gange, hvor artiklerne kom flydende hurtigt til især de to seneste numre. Der har altså været en stigende interesse for både at skrive artikler til bladet og for at læse indholdet, når bladet udkommer.

De der skriver artikler har som regel også et stort ønske om at uddele bladet i deres kredse, hvilket i et mindre omfang har været muligt. Bladet er typisk også medbragt og uddelt ved arrangementer, hvor der er et interessefællesskab med JAKs værdier, i det omfang oplaget tillader det.

Redaktionsudvalget har i 2015 bestået af Lis Poulsen, Niels Erik Bach Boesen, Martha Petersen, Uffe Madsen, Jakob Mikkelsen og Eloneh Klit Malm

Elektronisk kommunikation
Samspillet mellem artiklerne i JAK bladet, udgivelse af dem på hjemmesiden og en yderligere deling af dem via nyhedsbrev og især Facebook har i den grad øget aktiviteten på vores sider. Vi er gået fra næsten ingen aktivitet til, at mange deler vores synspunkter og artikler fra JAK bladet med deres venner. Vi følger udviklingen og glædes over at så mange, ligesom os, synes at vores økonomiske struktur er vigtig at debattere.

Samarbejdspartnere
JAK Danmark deltog i diverse årsmøder og generalforsamlinger hos både Oikos, Fælleskassen, J.A.K. Andelskasse Østervrå, Folkesparekassen og Andelskassen JAK Slagelse.

Andelskassen JAK Slagelse
Andelskassen JAK Slagelse overgik den 5. oktober 2015 til Finansiel Stabilitet efter krav fra Finanstilsynet, hvorefter JAK Danmark som andelshaver fik besked om, at andelskapitalen på 20.000 kr. er tabt, og vi efter overtagelsen nu ikke længere er andelshaver. JAK Danmark, der årligt modtager bidrag afhængig af antal garanter, i form af kontingenter fra JAK pengeinstitutterne, mistede derved 14.850 kr., som ikke nåede at blive indbetalt. J.A.K. Andelskasse Østervrå og Folkesparekassen har dog understøttet JAK Danmarks arbejde ved i 2015 at indbetale lidt ekstra kontingent.

J.A.K. Fonden
Volmer Møller er faldet for aldersgrænsen på 70 år og er udtrådt af fondens bestyrelse. Jakob Mikkelsen er indtrådt som selvsupplerende medlem på denne plads.

For JAK Danmark er Eloneh Klit Malm udpeget til fondens bestyrelse. Der er endnu en bestyrelsesplads til JAK Danmark, den besættes på førstkommende bestyrelsesmøde i JAK Danmark. JAK Fonden har i 2015 modtaget en ansøgning fra foreningen Gode Penge om tilskud til stadeplads på Folkemødet på Bornholm 2016. Der blev bevilliget 15.000 kr.

Fremtid
I den kommende periode vil vi i bestyrelsen have fokus på et aktivt bestyrelsesarbejde, hvor vi skaber et endnu mere solidt fundament for foreningens arbejde, hvor vi byder ind med hver vores kompetencer og samarbejder bredt med de mennesker og foreninger, der som os ønsker et anderledes og bedre økonomisk system.

Vi vil søge en tættere tilknytning til garanterne og medarbejderne i de tilbageværende JAK pengeinstitutter, men også med baggrund i JAK bevægelsens oprindelige værdier se mere på nye muligheder for udlevelse af disse værdier.

I praksis er der planer om deltagelse i Folkemødet på Bornholm, hvor vi har en stadeplads i samarbejde med Frie Bønder – Levende Land og Gode Penge. Derudover vil bestyrelsen arbejde på at holde et efterårsmøde, hvor nye og gamle JAK’ere kan mødes, høre om JAKs tanker og deltage i fælles debatter.