Boringer efter SKIFERGAS i Dybvad

Af Bo Nielsen

Hvad er skifergas?
Skifergas er en type naturgas som er bundet i skiferlaget i undergrunden i ca. 4000 meters dybde. For at få gassen ud, er det nødvendigt at få skiferen til at sprække, så gassen kan undslippe.

For at udvinde skifergassen bruges en metode der hedder hydraulisk frakturering. Ved hydraulisk frakturering bores der lodret ned til skiferlagene gennem grundvandsmagasinet, hvorefter der bores vandret hen. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække, og sandkornene er med til at åbne sprækkerne og forhindre dem i at lukke igen, når trykket aftager. Hermed er det efterfølgende muligt at udvinde naturgassen.

Der bruges generelt mellem 8-30 millioner liter vand til hver frakturering. Ved hver borehul kan fraktureringsprocessen gentages op til 18 gange, hver gang med det samme enorme vandforbrug. Vandforbruget ved hver frakturering svarer til op mod ca. 770 personers årlige vandforbrug, fra en i forvejen presset drikkevandsressorce.
Kemikalieblanding der bruges indeholder flere hundrede forskellige kemikalier, hvoraf en række er toksiske, allergene, mutagene eller kræftfremkaldende.

Klima og miljøproblemer
De enorme mængder vand, der anvendes til udvindingsprocessen, bliver forurenet med kemikalier i processen, og skal derfor bortskaffes bagefter. Hertil kommer frigørelse af giftige eller radioaktive stoffer fra skiferen, som bringes op til overfladen med returvandet. Når det forurenede vand bringes op til overfladen, er der risiko for spild til vandløb, vådområder og søer.

Det er kun muligt at få en del af det forurenede vand op af jorden igen. En del vand og kemikalier vil sandsynligvis blive i jorden og kan trænge ind i grundvandsmagasiner med rent drikkevand, som dermed bliver forurenede.

En del af den frigivne gas vil ikke blive udvundet, men kan også trænge ind i drikkevandsmagasiner.
Udvindingsprocessen er desuden blevet sat i sammenhæng med luftforurening pga. fordampning af forurenet vand samt øgede forekomster af jordskælv.

Udvinding af skifergas er forbundet med store udledninger af drivhusgasser. Selve udvindingen medfører udslip af metan til luften. Derudover vil udvindingen medføre kraftig trafik med tunge køretøjer til og fra området, hvilket fører til yderligere udledning af CO2 og andre forurenings- og støjgener.

Skifergas i Danmark
Ifølge et estimat i U.S. Energy Information Administration rummer den danske undergrund op mod 650 milliarder kubikmeter skifergas. Til sammenligning var de samlede danske reserver af konventionel naturgas i 2010 opgjort til 101 milliarder kubikmeter. Det økonomiske potentiale er dog yderst usikkert.

I 2010 gav den daværende regering det internationale olieselskab Total og Nordsøfonden to licenser til efterforskning efter skifergas i Nordjylland og Nordsjælland. Efterforskningen forventes at løbe frem til 2016.

I juni 2012 valgte den daværende Klima- og energiminister, Martin Lidegaard at indføre et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning som en reaktion på den stigende kritik af udvindingsmetoden. Den midlertidige pause skal bruges til at undersøge størrelsesordenen af de miljømæssige konsekvenser. Stoppet får dog ingen betydning for de allerede uddelte licenser.
I maj 2015 oplyste klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen, at Total har tilbageleveret tilladelsen til at bore efter skifergas på Sjælland. Tilbageleveringen begrundes af Total med at undersøgelserne viste, at skiferlagene er meget tynde i Nordsjælland. Tilladelsen der er givet til boringer i Dybvad i Frederikshavn Kommune vil blive respekteret oplyste Rasmus Helveg Petersen samtidig.

Boringen i Dybvad blev stillet i bero den 5. maj 2015, da Total anvendte et kemikalie, som ikke var omfattet af VVM-redegørelsen. Kemikaliet, Null Foam, skulle hindre skum i boremudderet. Kemikaliet er til godkendelse hos Naturstyrelsen, der er tilsynsførende myndighed ved boringen. I stedet for anvender Total et kemikalie, DF-550, der har samme virkning og er godkendt til brug i Dybvad.

Boringen var, før den blev afbrudt, nået omkring to hundrede meter ned i undergrunden.

Der er endnu ikke trukket en politisk beslutning om, hvorvidt vi over høvedet ønsker kommerciel udvinding af skifergas i Danmark.

SKIFERGAS NEJ TAK er et græsrodsinitiativ der arbejder for et forbud mod skifergasudvinding i Danmark.

På hjemmesiden www.skifergasnejtak.dk kan du finde mere information, se nyheder, finde baggrundsmateriale og få information om begivenheder.