Biodynamisk landbrugsbedrift

Vi lever i en tid, hvor det går op for flere og flere, at vi må handle anderledes, hvis naturen og miljøet skal reddes. Der er mange meninger om hvordan dette skal gøres. Derfor oplever jeg det er relevant, at dele mine oplevelser og overvejelser omkring det at dyrke landbrug med øje for produkter, der både giver næring og livskraft til forbrugeren, samt om det at drive et landbrug som inkluderer en mangfoldig natur. Jeg vil gøre et forsøg i det følgende. Mit udgangspunkt er i mit liv som biodynamisk landmand og i ønsket om et skifte til en verden i balance og fred.

Lidt om min baggrund:
Jeg er opvokset på en mindre gård ved Brande, 32 tdr. land med alsidig drift. Mine forældre var optaget af nye måder at tænke landbrug på, og med en morfar som medstifter af JAK, var tonen ligesom lagt. Jeg blev inspireret af de samtaler, jeg overhørte, og de bøger der stod i reolen, og jeg havde som ganske ung interesse for den spirituelle verden. Som 16 årig var jeg ude og tjene, og arbejdet på gården omfattede alle opgaver. Jeg var gennemgående glad for det, men der var dog en oplevelse jeg aldrig glemmer. En sommeraften, hvor jeg er ude med sprøjten og kører langs skoven, ser jeg mig tilbage og ser en guldspurv flakse med vingerne. Den er ramt af den giftige væske og kan ikke lette fra jorden…. Den oplevelse gjorde noget ved mig, og satte tanker i gang, og bevidsthed om hvad det var jeg gjorde.

Jeg valgte at blive tømrer. Efter endt læretid, lidt erfaring og et ophold i Botswana på 3 ½ år, påbegyndte jeg studiet til ingeniør og fik arbejde ved Brande kommunes driftsafdeling. Sideløbende var interessen for det spirituelle vokset, og samtidig ønsket om at etablere et sted, hvor der kunne afholdes kurser og hvor mennesker kunne komme tæt på naturen. Det resulterede i, at jeg i 1994 stod som ejer af en landbrugsejendom på 34 ha, 5 km uden for Brande. Gården havde navnet ”Højbo”.

De første 3 år lejede jeg jorden ud til en konventionel landmand, men om det var mig selv eller det var forpagteren af jorden, der sprøjtede livet på jorden ihjel, gjorde ingen forskel. Ansvaret var mit. Jeg mærkede det så meget. Efter 3 år blev kontrakten ophævet. Jeg sagde mit arbejde på kommunen op efter næsten 10 år, og kastede mig ud i at være økologisk landmand og freelance tømrer.

Min landmandsmæssige baggrund var det, jeg havde lært derhjemme, og der var rigtig mange erfaringer at gøre. Jorden var vanskelig med en blanding af det reneste sandjord og morjord. Men trods udfordringer og dyrt købte erfaringer, kom de gode resultater med gylle fra en af de konventionelle mælkeproducenter i nabolaget og et fornuftigt sædskifte.

Men der skulle ske en udvikling. Jeg havde fra starten et ønske om, på den ene eller den anden måde, at forene det spirituelle med jordbruget. Jeg havde i flere år kendt til og anvendt så-kalenderen fra Marie Thun. Igennem dette oplevede jeg, at det energimæssigt styrkede planterne. En studietur i 2005 til Marie Thuns Landbrug /forskningsinstitut i Tyskland blev et vendepunkt i min karriere som landmand, og jeg omlagde driften til biodynamisk landbrug.  Det der specielt gjorde indtryk var biodynamikkens tilgang til det at dyrke jorden og dyrke gode sunde afgrøder. Som producenter har vi et ansvar for at producere og fremstille fødevarer af den højst mulige kvalitet vi kan. Og det er det vi gør!

Biodynamikkens baggrund

Det var den østrigske åndsforsker Rudolf Steiner der lagde grunden til det biodynamiske landbrug. Allerede først i 20’erne var der landmænd der bekymredes over det industrielle landbrugs begyndelse ved anvendelse af kunstgødning. De havde en oplevelse af, at det ikke var godt for jorden, og de spurgte Steiner til råds. Han holdt efterfølgende en række foredrag, som i dag er kendt som landbrugskurset. Steiners holdning / syn på anvendelsen af kunstgødning m.v. var entydigt, idet han allerede dengang forudsagde, at i samme takt som den form for landbrug ville tage indpas, ville man se et sygehusvæsen udbygges tilsvarende.

I landbrugskurset beskrives bl.a. de biodynamiske præparater. Præparater som alle er fremstillet på naturlig vis, med det formål at optage / formidle kræfter fra jorden og kosmos til afgrøderne – eller med andre ord, at skabe en levende jord og levende aktive planter med livskraft. Det er ikke enkelt at fremstille disse præparater, og det gøres i fællesskab i de forskellige landsdele og af enkelte som gør det med salg for øje. Der er præparater for jorden, for planterne og for komposten. Det vil være for omfattende at beskrive de enkelte præparater her. Dog et præparat skal nævnes, nemlig kiselpræparatet som udsprøjtes i en vandtåge over marken og planterne i vækst. Kiselpræparatet er fremstillet af pulveriseret bjergkrystal, som omrøres i vand efter bestemte anvisninger. Virkningen af præparatet kan aflæses på planterne få timer efter udsprøjtning. Kiselpræparatet fremmer planternes samspil med solen, og fremmer plantens evne til at optage lyset fra solen. Planterne ligesom hæver sig/ strækker sig og åbner sig mod solen. Virkningen kan videre aflæses ved et øget sukkerindhold i bladene. Øget sukkerindhold i bladene betyder større aktivitet i rodnettet, og dermed større aktivitet i microlivet omkring rodnettet. Næring frigives til planten og medfører større vækst.

Min tilgang til det biodynamiske var som sagt med meget lille viden, men med stor lyst og interesse i at dyrke og fremstille produkter af høj kvalitet, samt at integrere den spirituelle tilgang til livet også i landbruget.

Mine største overvejelser gik på, hvordan jeg dog skulle have gødning nok, når jeg nu ikke længere skulle importere gylle fra naboen og mængden af kompost var begrænset. Men der var kun ét at gøre, fordele den mængde kompost jeg havde bedst muligt. Jeg erfarede dog hurtigt, at den belivede kompost havde større effekt end som så. Jeg havde eksempelvis et sædskifte med græs, kartofler og herefter rodfrugter. Efter kartofler fik jorden tilført lidt kompost. Året efter tænkte jeg, nu sår jeg vårbyg med udlæg (græs med kløver) og så kan jeg jo slå det ned som grøngødning, om ikke andet. Det gik ikke helt som forventet. Der kom den smukkeste kornmark, jævn og ensartet, udlægget stod perfekt i bunden. Der var ukrudt, men det var ikke dominerende. Der var balance. Der var ikke et udbytte som man ville forvente i en højt gødet økologisk eller konventionel kornmark. Men mit input var begrænset, kornet var af den ypperste kvalitet og ingen negative følgevirkninger for naturen. Den norsk forsker Berit Swensen belyser i bogen ”Et levende mangfold”, hvordan ukrudts trykket i en jord i balance er stærkt reduceret. Og jeg stødte på et citrat af Steiner hvor han siger: ”Det er ikke mængden af gødning der er vigtig, det er energien”.  Det gav alt sammen god mening. Forskningen viser også at planter, der er dyrket ”med ukrudt”, indeholder langt flere sekundærstoffer. Man skal forestille sig den synergieffekt, der opstår mellem planter, og tænke sig, at alle planter har en betydning, uanset hvor den måtte gro og trives.

At blive godkendt biodynamisk avler – Demeter godkendt – indebærer også at have en besætning af køer, drøvtyggere. Køer med horn vel at mærke. Udover at en smule af køernes gødning anvendes til udvikling af humuspræparat, giver køerne deres særlige energi til gården, til jorden og planterne. Rent biologisk tilfører koen de vigtige mælkesyrebakterier til jorden, fremmer CO2 binding gennem afgræsning, og er en ikke ubetydelig faktor i forhold til biodiversitet. Allerede få timer efter, at koen har lagt en kokage, er den invaderet af insekter, som igen indgår i fødekæden for fuglene. Køerne er udskældte, fordi de udleder for meget methan gas gennem bøvs og prut. Dette er dog efter min mening ikke tilfældet ved en afbalanceret fodring med græs og hø. Endvidere indgår køerne som en vigtig faktor i sædskiftet. Ved den rigtige afgræsning opnås stort græsudbytte og binding af CO2 gennem opbygning af humuslag i jorden. Det sker ved rotationsafgræsning, eller den måske mere kendte holistiske afgræsning. Ved den form for drift fås kød og mælk i balance mht. omega 3 og 6.

Mine resultater er gennem årene kun blevet bedre. Der er kun vandet i forbindelse med plantning, og jord og planter har vist en helt utrolig evne til at holde på fugten, og til at klare lange perioder uden vand. Et år som 2018, som ingen landmand glemmer, var et prøvelsens år. I juli, hvor det ikke havde regnet i ugevis, stod kartoflerne rigtig skidt. På de tørre steder var der ikke mange levende blade tilbage i stilkene. Det var dér, jeg fik bevidstheden om samhørigheden med planterne, mærkede dem og mærkede betydningen af min energi, mit energiniveau, at jeg gennem mine tanker, min bevidsthed, havde en vis indflydelse på planternes evne til overlevelse og vækst. Gennem bøn, gennem det at blive i den ”høje” energi på trods af et trist syn. Det år gav de bedste udbytter hele vejen rundt på nær havren og vårbyggen. Alt andet lå over gennemsnittet af de foregående år. I år, som har været et godt år med god fordeling af vand og varme, ligger resultaterne over alle tidligere år, incl. de år hvor jeg også anvendte gylle.

I den biodynamiske drift tænkes biodiversiteten ind. I h.t. reglerne skal min. 10 % af det samlede landbrugsareal udlægges i natur. Men uanset denne regel inviterer selve driftsformen til biodiversitet. Alene opbygningen af den levende jord giver liv og mangfoldighed.

Man bruger ofte betegnelsen holistisk om det biodynamiske landbrug, og med rette. Det betyder helhed. Det er når der er plads til liv i alle former, når der skabes de rammer der skal til, for at liv kan trives. På Højbo kommer stadig mere liv til. Vi har alle de dyr og fugle som høre til på landet, som jeg husker det fra mine drengeår. Insekter, fugle og vildt. Og vi mærker og ser det. Svalerne flokkes, når vi arbejder i græsmarken og insekterne går i luften, og der er intens fuglesang, når vi går i marken. Rådyr, harer, fasaner, agerhøns og vagtler, de er derude i marken. Og de har hver deres rolle. Mange kender til forsøg med planters vækst, og hvordan planternes vækst påvirkes af musik. Jeg er ret overbevist om, at den intense fuglesang har stor indflydelse på planternes trivsel og kvalitet.

Planternes vækst i en jord med stor diversitet er også af afgørende for planternes ernæringsmæssige kvalitet. En plante, der vokser i humusrig, levende jord, har mulighed for, gennem samspil med micro organismer at optage alle de stoffer planten skal bruge for at være i balance. Modsat en plante der er dyrket på gylle og kunstgødning, hvor planten så at sige tvangsfodres gennem optagelse af vand, hvori næringsstofferne er bundet.  En plante i balance angribes ikke af skadedyr, og har langt større immunitet i forhold til svampeangreb som f.eks. kartoffelskimmel. Planternes kvalitet afspejles videre i holdbarhed, duft og smag. Større livskraft og helsebringende føde for mennesker og dyr.

Hvis ikke det var fordi der kom så mange tilbagemeldinger om de helsebringende virkninger, kunne man tro, at det var et drømmescenarie. Men gennem årene har jeg fået så mange positive tilbagemeldinger, ikke alene om f.eks. gulerøddernes smag og duft, men også om de gunstige virkninger de har haft på mennesker fysiske udfordringer.

Rudolf Steiner har i et af sine foredrag beskrevet konsekvenserne ved indtagelse af mad med ringe kvalitet, det vil sige mad af planter og dyr, der er produceret alene med kvantitet for øje. Her opstår et materialistisk livssyn og åndelig bevidsthed udebliver.

Man taler klima og natur. Vi skal passe på vores natur og mange -selv i visse kredse højt anerkendte biologer – ser det at passe på vores natur, er at inddele landet i zoner. Måske bare 2. En zone, hvor vi har natur og en anden, hvor der er landbrug. Man ser stor begejstring over hydrovækst, hvor væksthuse kan etableres inde i byerne, og ved kunstigt lys m.v. kan der produceres store mængder mad på lidt plads, og byens affald kan genbruges. Begge tankegange ser jeg som misforstået nytænkning.

Landbrug og natur kan i den grad forenes, og der kan igen skabes en landbrugskultur, vi kan være stolte af.

Afslutningsvis min inderligste bøn til dig kære læser, vær med til at genskabe liv på landet. Vælg biodynamiske fødevarer – efterspørg og de vil komme. Nogen vil sige dyrt. Vi må så tænke, hvad er dyrt, hvad er værdi, hvad er den reelle omkostning i det konventionelle landbrug og hvad får vi selv tilbage for at vælge det levende og give plads til liv?

Beslutninger i den retning kommer ikke oppefra. De kommer indefra.

Derinde fra hvor du mærker hvad der er sandt for dig.