Gældsindustrien

I en opgørelse, foretaget af IMF (International Monetary Fund), er den samlede globale gæld nu på et historisk højt niveau, set i forhold til værdien af produktionen (BNP). Under Corona-krisen har vi i 2020 set den største årlige gældsstigning siden Anden Verdenskrig. Den stigende gæld skyldes dels den statslige låneoptagelse … Fortsættes


Folkesparekassen fusionerer med Middelfart Sparekasse

Folkesparekassen oplyste tirsdag den 15. juni 2021, at den fusionerer med Middelfart Sparekasse, med Middelfart Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. JAK beklager denne udvikling, men har samtidig forståelse for beslutningen og de argumenter, der ligger bag fusionen. Middelfart Sparekasse er som Folkesparekassen bygget på bæredygtige værdier, og vi håber, at Folkesparekassens … Fortsættes


Fremtiden i dansk landbrug

Danmark har gennem generationer været et landbrugsland, og selv om landbruget i dag ikke fylder så meget hverken økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt, er vi påvirket af vores landbrugsmæssige kultur, og de værdier, dette har bragt med sig. Vi taler med stolthed om vores landbrugsmæssige baggrund, om andelsbevægelsen og højskolebevægelsen, som sidst … Fortsættes


Konsekvensen af økonomisk ulighed

Et af målene i FN’s 17 verdensmål om bæredygtig global udvikling er at ”Reducere ulighed i og mellem lande.”Uligheden har mange aspekter og en af de væsentligste er den økonomiske ulighed i forhold til fordeling af indkomst og formue.Mens coronakrisen i 2020 var på sit højeste, lykkedes det verdens rigeste … Fortsættes


Stigende økonomisk ulighed

Vi står tilsyneladende nu i en ny bølge af Covid-19 pandemien Danmark er blandt de mindst hårdt ramte lande med forholdsvis lavt antal smittede og døde. Økonomisk ser vi ind i et fald i væksten (BNP) i 2020 på 4-5% i forhold til 2019. Regering og Folketing har været ude … Fortsættes


Vores fælles forpligtelse

Vores samfund har lige nu historisk store udfordringer, som kræver finansiering i hidtil uset størrelse. Udover tilskud til virksomheder i forbindelse med Corona-pandemien, står vi overfor store investeringer i grøn omstilling for at sikre vores natur og fremtid. Derudover må vi ikke glemme, at vi ikke kan fortsætte med at … Fortsættes


Covid-19 pandemien

Mennesker over hele verden gennemlever i disse måneder en periode i stor krise. I forsøget på at undgå katastrofer som følge af Covid-19 pandemien, har samfund været lukket ned, mennesker har været isoleret og virksomheder stoppet fra den ene dag til den anden. I vores del af verden er smitten … Fortsættes


Økonomisk stagnation og finansielle følger

I en analyse, som Nationalbanken offentliggjorde onsdag, bliver vi forberedt på en økonomisk stagnation med negativ vækst på mellem 3 og 10 procent. Til sammenligning var den negative vækst i forbindelse med Finanskrisen i 2009 på 4,5 procent, og rigtig meget tyder på, at vi denne gang kommer til at … Fortsættes


Formuerne smuldrer under coronakrisen

I denne tid ser vi hver dag overskrifter som denne i dagblade og nyhedsmedier. Set i øjeblikket er det også helt rigtigt, at ejere af aktier må se et fald i værdierne, hver gang der lige skal checkes børskurser på nettet. Det er også helt forståeligt, at aktieejere panikker når … Fortsættes


Betragtninger fra en 68’er

I disse uger og måneder er vi vidne til en række demonstrationer, som gennemføres i protest mod magtmisbrug, korruption, dårlig regeringsførelse, klimaproblemer m.v. Demonstrationerne ser vi bl.a. i Hongkong, Chile, Libanon og fælles for dem alle er, at de er iværksat og bæres frem af unge mennesker, som protesterer mod … Fortsættes


Ny bestyrelse i JAK Danmark

På årsmødet i JAK Danmark den 16. marts 2019 afgik Kurt Poulsen efter eget ønske som fungerende formand.Vi takker Kurt for hans store og mangeårige indsats for JAK. Følgende personer blev opstillet og valgt til bestyrelsen: Erik Boesen, Skanderborg Karl Henning Mikkelsen, Brande Helle Nielsen, Aarhus Lisbeth Sørensen, Horsens Mikael Bang, Odder Derudover fortsætter Jens … Fortsættes


Etiske investeringer

Langt den største del af lønmodtagernes opsparing er til pension, og det er såvel den lovmæssige og overenskomstmæssige pensionsopsparing som den individuelle pensionsopsparing. Disse opsparinger har efterhånden fået et omfang, som har gjort ATP og LD samt de mange pensionsinstitutter til en medspiller på et globalt finansielt marked, hvor opsparingerne … Fortsættes


Folkeafstemning i Schweiz om udstedelse af penge

I Schweiz er der tradition for at lægge samfundsmæssige spørgsmål ud til folkeafstemning, og søndag den 10. juni 2018 blev der til afstemning fremlagt et radikalt forslag til ændring af landets finansielle system med henblik på at skabe større finansiel stabilitet. Det finansielle system i Schweiz fungerer på samme måde … Fortsættes


Tulipaner som spekulationsobjekt

Begrebet spekulation har mange ansigter, og det er ikke en ny foreteelse. Den første økonomiske boble, som vi kender til, dateres helt tilbage til 1630’erne. Det foregik i Holland og var baseret på spekulativ handel med tulipanløg. Tulipanen var kommet til Europa i midten af 1500-­tallet, og da det viste sig, … Fortsættes


Økonomisk frigørelse

I mere end 85 år har JAK Danmark haft en vision for ”at gennemføre folkets menneskelige og økonomiske frigørelse”. Det er store visioner, men hvad ligger der bag begrebet ”økonomisk frigørelse”? At frigøre sig økonomisk må være en situation, hvor den enkelte selv er herre over sin økonomi. Det er ikke nødvendigvis … Fortsættes


Visioner ved JAK’s start i 1931

Landsforeningen JAK (Jord-Arbejde-Kapital) blev oprettet i februar måned 1931, og har siden haft aktivitet i større eller mindre omfang. Det er nu mere end 85 år siden, at tanker og drømme om et andet og bedre samfund blev formuleret, og det kan være interessant at gå tilbage i tiden og … Fortsættes


Hvad er ægte kapital?

Ordene bag bogstavskombinationen JAK er velkendt i nationaløkonomien og er betegnelsen for de tre produktionsfaktorer: JORD, som i udvidet forståelse er enhver form for råstof og ressourcer, vi alle har til rådighed ARBEJDE er den bearbejdning, som vi udsætter råstoffer mv. for Og dermed får vi et slutprodukt, som er … Fortsættes


JAK Fonden – årsberetning for 2016

JAK Fonden blev stiftet i 1990 med det formål at yde støtte til Landsforeningen JAK. Hensigten var at modtage donationer fra medlemmer af JAK og kunder i JAK pengeinstitutterne samt andre interesserede personer, som ville sikre sig, at midlerne gik til det ønskede formål. I 1998 blev Fondens formål udvidet … Fortsættes


Den sociale og økonomiske ulighed

Ulighed og klassesamfund er de seneste år igen kommet på dagsordenen. Internationalt har den franske økonom Thomas Piketty gennem grundige analyser i bl.a. hans bog ”Kapitalen i det 21. århundrede” påpeget den stigende ulighed som følge af, at kapital forrentes bedre end arbejde. Populært sagt er samfundets top stukket af … Fortsættes


Kommentar

Den nuværende politiske aftale om fastfrysning af boligskatter udløber i 2020, og såfremt aftalen ikke afløses af én eller anden form for rabatordning, vil boligejerne stå til betragtelige skattestigninger med uoverskuelige konsekvenser til følge for mange boligejere. Regeringspartierne har fremlagt en plan om et nyt boligskattesystem, som vil blive fremlagt … Fortsættes


Europas økonomiske krise og Euroen

Vi hører og læser om det hver dag – Europa er i en dyb økonomisk krise. De ledende politikere samles jævnligt til topmøder, hvor der skal tages stilling til enkelte landes optagelse af yderligere gæld for at kunne klare de løbende forpligtelser. Det overvejes hvilke stramninger, der skal pålægges de … Fortsættes