Årsregnskab 2016

Bestyrelsens beretning

Året 2016 er fløjet af sted i en rasende fart, også her i JAK Danmark, men det har samtidig været et år, hvor JAK Danmarks bestyrelse, arrangementer og JAK bladet svulmede af liv og optimisme.

Årsmøde 2016

På årsmødet i marts 2016 havde JAK Danmark inviteret forfatter og samfundsdebattør Karen Lumholt til at holde et foredrag om ”Det helt store regnskab” og hvordan konsekvenserne af politiske valg, der træffes, kan beregnes på helt andre måder, end man gør i dag. Foredraget endte på spændende vis med, at alle deltagerne i årsmødet blev involveret i at kigge på dette regnskab.

På den efterfølgende generalforsamling blev det besluttet, at ændre vedtægterne, således at vi kan vælge suppleanter til bestyrelsen, og det har betydet, at vi nu gennem et helt år har været 8 til at deles om arbejdsopgaverne. Suppleanterne indgår nemlig som en ligeværdig del af bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Jakob Mikkelsen trådte helt ud af bestyrelsen, Lis Poulsen trådte ud af bestyrelsen og fortsatte som leder af sekretariatet, Kurt Poulsen, der tidligere havde repræsenteret Folkesparekassen, blev valgt i bestyrelsen, Lasse Fonager Hansen fortsatte i bestyrelsen og Chresten Ibsen blev genvalgt til bestyrelsen. Jens Thordal Christensen og Marianne Laursen blev valgt som suppleanter uden tidligere at have arbejdet i JAKs bestyrelse. Bo Nielsen repræsenterer fortsat JAK andelskassen Østervrå og Eloneh Gaia Malm er stadig formand. I 2016 var der ikke udpeget en repræsentant for Folkesparekassen til JAKs bestyrelse. Folkesparekassen havde indtil da ment sig tilstrækkelig repræsenteret ved Kurt Poulsen, der frem til 2016 var bestyrelsesmedlem i Folkesparekassen, Lis Poulsen, der frem til 2016 var ansat i Folkesparekassen og Eloneh Gaia Malm, der endnu er bestyrelsesmedlem i Folkesparekassen.

Kort efter årsmødet 2016 holdt vi det første bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse, hvor vi konstituerede os med Kurt Poulsen som næstformand. Sekretariatet deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet sammen med den valgte bestyrelse, de af pengeinstitutterne udpegede bestyrelsesmedlemmer og de valgte bestyrelsessuppleanter.

JAK Danmarks bestyrelse har i 2016 holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder samt nogle arbejds- og planlægningsmøder omkring de større arrangementer.

Arbejdet i bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen har i 2016 især været præget af deltagelse i Folkemødet på Bornholm og JAK Danmarks efterårsseminar på Sostrup Slot.

På Bornholm endte vi med at være 5 fra JAK i et folkemødetelt sammen med foreningerne Gode Penge og Frie bønder – Levende Land. JAK Fonden gav, efter ansøgning fra Gode Penge, tilskud til dette fælles telt ”Fremtidens Økonomi”.

På folkemødet blev der hver dag holdt rigtig mange spændende oplæg og diskussioner om penge, økonomi og samfund. Vi havde fra JAK besøg af Erik Christensen (BIEN), Karen Lumholt (Tænketanken Cura), Lars Pehrson (Merkur), Uffe Madsen (JAK Fonden), Lene Tanggaard (professor AAU), Hakon Mosbech (Zetland). Både Gode Penge og Frie Bønder – Levende Land tiltrak også mange tilhører og spændende samtaler.

Der blev givet mange nye vikler på økonomi, værdier og prioriteringer. Oplæg, debatter og snakke med enkeltpersoner fik sat gang i tanker hos os og tilhørerne. Der var også stor interesse og lydhørhed fra andre organisationer, og undervejs fik både de og vi nye indsigter.

Med 5 JAK personer af sted var der rig mulighed for at udbrede JAKs tanker om en spekulationsfri og en sund fællesskabsøkonomi.

Seminar

Allerede på vores første bestyrelsesmøde, og inden vi drog til Bornholm, begyndte vi også at planlægge et weekendseminar, hvor der skulle være mulighed for, at ikke JAK medlemmer kunne deltage på lige fod med egne medlemmer. Hurtigt var der så mange emner på banen til seminaret, at programmet blev både spændende, men også tæt pakket.

Seminaret blev afholdt på Sostrup Slot med ca. 40 deltagere. Vi havde oplæg af bl.a. Martha Petersen (direktør Folkesparekassen), Jesper Bo Jensen (Fremtidsforsker), Michael Stubberup (forfatter, SYNerGAIA), Doris Elisabeth Fisher (Betal med Djurs), Rasmus Hougaard Nielsen (Gode Penge), Johan Tino (Tinkuy, New circle movement), Josephine Fock (Alternativet) samt nogle af vores egne JAK folk.

Efter oplæggene med stof til hovedet blev vi hvirvlet igennem suffidans for at rense tanker og sind, så der var plads til nye måder at være sammen på og andre vinkler på økonomi end de vante. Afslutningen på seminaret var fuld af både håb for fremtiden og frustrationer over ikke at have nået mere. Denne afslutning lægger op til noget mere – der var både i bestyrelsen og blandt deltagerne et stort ønske om en fortsættelse og en videreudvikling af det, der blev sat i gang på Sostrup Slot i oktober 2016.

Ellers har vi i JAK Danmarks bestyrelse oplevet:

  • Møder på Christiansborg med forskellige politiske partier, som gerne ville høre mere om JAKs tanker om økonomi.
  • Samarbejde med ”Betal med Djurs” der arbejder på et lokalt betalingsmiddel på Djursland
  • Samarbejde med formanden fra Gode Penge, Rasmus Hougaard Nielsen og med Formanden fra Frie Bønder – Levende land, Hans Jørgen Nygaard
  • Oplæg om JAK enkelte steder, bl.a. til et møde i Omstilling Ry og ved årsmødet i JAK Andelskasse Østervrå

JAK Bladet

JAK Bladet som udarbejdes af redaktionsudvalget og i særdeleshed af redaktøren Lis Poulsen i samarbejde med Niels Erik Boesen har i år haft let ved at fylde bladet med interessante artikler til glæde for læserne. Redaktionen har i 2016 oplevet at modtage flere roser for arbejdet.

Især har vi i år haft fokus på at få nye skribenter og debattører. Og det vi har set er, at der opstår spændende nye initiativer rundt omkring, som også ser fællesskab og økonomi som væsentlige parameter for en bæredygtig fremtid.

På de elektroniske medier er artiklerne fra JAK bladet igen i år blevet delt og kommenteret flittigt.

JAK Fonden

I JAK Fonden har der været afholdt to møder. Det er besluttet, at der skal uddeles flere studielegater og igangsættes et tættere samarbejde med Folkesparekassen om at formidle lånemuligheder fra JAKere, der ønsker at give deres opsparede årskroner til en anden, som har brug for dem og som JAK Fonden kan acceptere som modtager. Der foretages dog også en ganske almindelige kreditvurdering af Folkesparekassen inden der gives et lån.

Vi vil gerne slutte beretningen med at takke alle de, der i 2016 har været aktive i arbejdet med JAK Danmark og alle vores samarbejdspartnere og alle dem der har bidraget til JAK bladet. Vi håber, at I har lige så meget lyst til at være sammen med os i år om at styrke arbejdet for en spekulationsfri og rentefri økonomi og økonomiske systemer, som sætter os fri til at agere ud fra sund fornuft og til det fælles bedste.

Årsregnskab 2016 – JAK Danmark

Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2016

2016 Budget 2015
Indtægter
Kontingenter fra medlemmer 129.688 150.000 142.862
Kontingenter fra pengeinstitutter 82.050 85.000 104.000
Gaver 0 0 3.000
Andre indtægter 0 0 0
Indtægter i alt 211.738 235.000 249.862
Udgifter
Eksterne udgifter 164.115 131.000 122.499
Personaleudgifter mv. 957 1.000 1.276
Udgivelse af JAK Bladet 83.871 99.000 77.456
Småanskaffelser 0 0 0
Udgifter i alt 248.943 231.000 201.231
Resultat af foreningens drift -37.205 4.000 48.631
Resultat lokalgrupperne -210 0 -1.840
Tab andelsbeviser Andelskassen JAK Slagelse 0 0 -20.000
Ophørte lokalkredse 0 0 34.387
Resultat -37.415 4.000 61.178

Balance 31. december 2016

2016 Budget 2015
Andels- og garantkapital 19.000 19.000 19.000
Anlægsaktiver i alt 19.000 19.000 19.000
Udestående fordringer 3.625 0 4.750
Mellemværende med lokalgrupperne 74.730 75.000 74.939
Likvide beholdninger 693.265 750.380 742.362
Omsætningsaktiver i alt 771.620 825.380 822.051
Aktiver i alt 790.620 844.380 841.051
Egenkapital 637.965 679.380 675.380
Kreditorer 1.875 2.000 4.694
Lokalgrupper 74.730 75.000 74.939
Gaver til 70 års jubilæum 13.050 13.000 13.050
Periodeafgrænsning for kontingent/abonnement 63.000 75.000 72.988
Kortfristet gæld i alt 152.655 165.000 165.671
Passiver i alt 790.620 844.380 841.051