Du kan også hente vores vedtægter som pdf her

§1 Navn

Foreningens navn er “JORD – ARBEJDE – KAPITAL” – Landsforeningen for
menneskelig og økonomisk frigørelse” forkortet: “JAK DANMARK”.

§2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er JAK DANMARKs sekretariats adresse.

§3 Formål
Foreningens formål er gennem oplysning at rejse en bevægelse for
gennemførelse af folkets menneskelige og økonomiske frigørelse, samt at
arbejde for oprettelse af praktiske funktioner til fremme af formålet.

§4 Medlemmer
Stk. 1. Optagelse
Enhver, der tilslutter sig ovennævnte formål, kan optages som medlem.

Stk. 2. Kontingent
Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentets størrelse.
Kontingentåret er 1. juli til 30. juni. Kontingentet skal være indbetalt inden den
fastsatte betalingsfrist, såfremt medlemskabet ønskes opretholdt og stemmeret
bibeholdt.

Stk. 3. Udmeldelse
Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

Stk. 4. Udelukkelse / eksklusion
Hvis et medlem bevisligt modarbejder Landsforeningens arbejde, kan en enig
bestyrelse slette medlemskabet (eksklusion). Et slettet medlem kan anke
afgørelsen til generalforsamlingen, som træffer den endelige afgørelse ved
simpelt flertal på førstkommende møde.

Stk. 5. Medlemsblad
Foreningen udgiver JAK bladet.

§5 Foreningsmyndigheder
Stk. 1. Generalforsamlingen
I alle anliggender er generalforsamlingen højeste myndighed indenfor de
grænser, der er fastsat ved disse vedtægter, samt ved gældende lov.

Stk. 2. Bestyrelsen
Den daglige ledelse af foreningen varetages af en bestyrelse bestående af
formanden, 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer samt et bestyrelsesmedlem
udpeget af hvert af de tilsluttede JAK-pengeinstitutter. Navnet på
repræsentanten meddeles formanden straks efter udpegelsen.

§6 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Indvarsling
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse
i JAK bladet.

Stk. 2 Stemmeberettigede
På grundlag af foreningens medlemskartotek pr. ultimo december afgøres,
hvem der har ret til at stemme. Kun betalende medlemmer, der på dette
tidspunkt har betalt det fulde kontingent, kan stemme.

Stk. 3. Fuldmagter
Der kan stemmes ved fuldmagt, men en mødedeltager kan kun have én
fuldmagt ud over sin egen stemme.

Stk. 4. Dirigent
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagers
behandling.

Stk. 5. Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af to stemmetællere, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 3. Valg af to referenter
 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 5. Regnskabet fremlægges til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til arbejdsplan og budget fremlægges til godkendelse.
 7. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer til behandling.
 8. Valg af formand
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af revisor for et år
 11. Valg af revisorsuppleant
 12. Eventuelt

Stk. 6. Forslag til behandling
Forslag fra foreningens medlemmer, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden med kopi til
sekretariatet per e-mail senest den 15. marts.

Stk. 7. Referat
Mødereferater underskrives af dirigent og referenter

Stk. 8. Afstemning
Alle afstemninger, der ikke drejer sig om personvalg, sker ved simpelt flertal.
Ved personvalg skal en person opnå tilslutning fra mere end 50% af de afgivne
stemmer for at være valgt.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt et medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 9. Samlet bestyrelsesafgang
Hvis bestyrelsens beretning eller regnskab ikke kan godkendes af
generalforsamlingen, skal der ved ekstra indkaldelse jvf. stk. 10 foretages valg til
alle bestyrelsesposter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling
Såfremt mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det, skal der
afholdes ekstraordinær generalforsamling.
Kravet skal fremsættes skriftligt overfor bestyrelsen og skal indeholde de
punkter, som gruppen kræver på dagsordenen.
Bestyrelsen udarbejder en endelig dagsorden, som mindst skal indeholde de
krævede punkter.
Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 45 dage efter
kravets fremsættelse.
Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling sker ved opslag på
www.jak.dk med mindst 30 dages varsel og ved brev til aktivgruppernes
kontaktpersoner eller ved bekendtgørelse i JAK-bladet med mindst 14 dages
varsel.

§7 Valg til bestyrelse
Stk. 1. Valg
Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.
Formanden vælges særskilt hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen er på valg hvert år
efter tur. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er tre år. Genvalg kan finde
sted.
Bestyrelsen træffer selv afgørelse om valgperiode ved nyvalg af hele
bestyrelsen.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i sin valgperiode, indtræder det
medlem, som vælges i stedet, for resten af valgperioden.
Et nyvalgt bestyrelsesmedlem tiltræder ved det første bestyrelsesmøde efter
generalforsamlingen, på hvilken valget har fundet sted.

Stk. 2. Konstitueringsmødet
Første bestyrelsesmøde, der afholdes snarest muligt og senest 30 dage efter
en generalforsamling med valg til bestyrelsen på dagsordenen, skal indeholde
følgende punkter på dagsordenen:

A. Bestyrelsen konstituerer sig med valg til relevante bestyrelsesposter
B. Overdragelse fra tidligere bestyrelsesmedlemmer
C. Prokura
D. Fastsættelse af forretningsorden for bestyrelsens virke.
E. Nedsættelse af relevante udvalg

§8 Bestyrelsens administrative pligter
Stk. 1. Bestyrelsesmøder
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder.
To af bestyrelsens medlemmer kan begære afholdt bestyrelsesmøde med
angiven dagsorden.
Der skal afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder.

Stk. 2. Bestyrelsens arbejdsopgaver
Bestyrelsen har det fulde ansvar for foreningens virksomhed
Bestyrelsen:

 • sørger for opkrævning af kontingent
 • udarbejder det kommende års budget og arbejdsplan
 • ansætter det fornødne personale * nedsætter relevante udvalg
 • tilrettelægger årsmøder, kurser og konferencer for medlemmerne
 • udarbejder forretningsorden for lokale aktivitetsgrupper
 • varetager foreningens interesser internationalt
 • fremsætter udtalelser overfor offentligheden. Ingen andre kan tegne Landsforeningen uden bestyrelsens godkendelse

Stk. 3. Godtgørelse
Bestyrelsen og medlemmer, der påtager sig opgaver for bestyrelsen, kan
modtage godtgørelse for rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og
andre rejser vedrørende foreningen efter regler, der fastsættes af bestyrelsen.
Der udbetales ikke honorar for bestyrelsesarbejde.

§9 Tegning og prokura
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse, som kan meddele prokura til
enkelte bestyrelsesmedlemmer og enkelte ansatte.
Dog kan kun den samlede bestyrelse købe, sælge og pantsætte fast ejendom
samt værdipapirer.

§10 Økonomi og regnskab
Stk. 1. Regnskabsår
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet offentliggøres efter vedtagelse på www.jak.dk.

Stk. 2. Forpligtelser
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens egne midler og ingen af
dens medlemmer.

Stk. 3. Revision
Den på generalforsamlingen valgte revisor reviderer regnskabet og kan til
enhver tid foretage uanmeldt revision og kasseeftersyn.
Såfremt et bestyrelsesmedlem forlanger det, skal der foretages kasseeftersyn.
Der føres en revisionsprotokol, hvori revisorens bemærkninger indføres.
Protokollen underskrives af revisoren og forelægges bestyrelsen ved først
kommende bestyrelsesmøde til underskrift.

§11 Lokale aktivitetsgrupper (Lokalkredse)
Stk. 1. Organisation
Landsforeningens medlemmer kan tage initiativ til oprettelse af lokale
aktivitetsgrupper til varetagelse af særlige eller lokale aktiviteter.
Den lokale aktivitetsgruppe er en del af JAK DANMARK og skal følge den af
bestyrelsen udarbejdede forretningsorden.

Stk. 2. Økonomi
Lokale aktivitetsgrupper fastsætter og opkræver eget kontingent. Den lokale
aktivitetsgruppe skal arbejde for det dobbelte medlemskab.
Landsforeningen kan yde økonomisk støtte til oprettelse og til arbejdet i
aktivitetsgrupperne.
Den lokale aktivitetsgruppe kan modtage økonomisk støtte fra anden side.
Har der i to på hinanden følgende år ikke været afholdt årsmøde i den lokale
aktivitetsgruppe som foreskrevet i Landsforeningens vedtægter betragtes
lokalgruppen som ophørt og aktivitetsgruppens aktiver inddrages og tillægges
foreningens midler.

Stk. 3. Regnskab
Aktivitetsgruppen fører regnskab over indtægter og udgifter. Regnskabsåret er
kalenderåret, og årsregnskabet indsendes til Landsforeningen inden 1. februar.
Landsforeningen opretter i sit regnskab en konto for hver lokal
aktivitetsgruppe. Den lokale aktivitetsgruppe har fri dispositionsret over
kontoen så længe der er aktivitet.
Den lokale aktivitetsgruppe kan lade Landsforeningen føre aktivitetsgruppens
regnskab. I så fald skal hvert arrangement være afregnet til Landsforeningens
kasserer/sekretariat inden 30 dage efter dets afholdelse.

§12 De lokale aktivitetsgruppers funktion
Stk. 1. Årsmøde
Den lokale aktivitetsgruppe afholder årsmøde hvert år inden den 20. marts.

Stk. 2. Ledelse
Der vælges en kontaktperson og gruppen kan konstituere sig med en
bestyrelse efter behov med formand, kasserer, sekretær og andre relevante
poster. Navn og andre relevante oplysninger indberettes til Landsforeningens
sekretariat senest 1. april. Kun medlemmer af Landsforeningen kan varetage
funktionen som kontaktperson og andre tillidshverv i aktivitetsgruppen.

§13 Ændringer af vedtægter, formål og opløsning
Stk. 1. Vedtægter
Vedtægtsændringer, der ikke berører § 3 og § 16, om henholdsvis foreningens
formål og foreningens opløsning, kan vedtages af generalforsamlingen med
simpelt flertal uanset antal afgivne stemmer.

Stk. 2. Formål og opløsning
Til beslutning om ændring af Landsforeningens formål eller ved forslag om
opløsning af Landsforeningen kræves, at mindst 75 % af samtlige medlemmer
ved en urafstemning afgiver gyldig stemmeseddel for forslaget.
I tilfælde af Landsforeningens opløsning skal eventuelle midler anvendes til
fremme af JAKs arbejde eller humanitært arbejde.

§14 Overgangsordning
Vedtagelsen af disse vedtægter nedlægger regionerne, hvorved regionernes
formuer overgår til Landsforeningen. Landsforeningen indkalder i samarbejde
med de gamle regionsbestyrelser til et møde i hver af de tidligere regioner,
hvor der drøftes muligheder for oprettelse af lokale initiativgrupper. De i den
forbindelse oprettede initiativgrupper vil få stillet 8.000 kr. til rådighed til det
lokale oplysningsarbejde, når den nye kontaktperson/ bestyrelse er
indberettet til Landsforeningens sekretariat.

§15 Ikrafttrædelse
Disse vedtægter træder i kraft straks og afløser tidligere vedtægter af april
2011.
Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 20. april 2013.

Dirigent:
Referent:
Referent: